Dagsorden til dagens generalforsamling er:

Valg af dirigent

Aflæggelse af beretning

Aflæggelse af regnskab

Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Indkomne forslag

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer.

Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægten, jf. forslag og notat af 20. marts 2019

Forslaget og ændringerne, jf. notatet, gennemgås på mødet. Forslag og notatets sider med oversigt over ændringsforslagene udleveres på mødet.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
2 medlemmer er på valg:

Karsten Bak og Kirsten Deichmann (begge modtager genvalg)

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Valg af 2 revisorer
2 revisorer er på valg:
Lisbeth Rosbæk og Peder Skov Larsen (begge modtager genvalg)

Valg af 1 revisorsuppleant
1 revisorsuppleant er på valg:
Susanne Søndergård (modtager genvalg)

Eventuelt