VEDTÆGTER 

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er: RY SVØMMEHAL.

Foreningen har hjemsted i Ry i Skanderborg Kommune.

§2 Formål
Foreningens formål er:

 • at virke for oprettelse af en svømmehal beliggende i Ry by.
 • at virke for oprettelse af en forening, selvejende institution el. lign. til varetagelse af svømmehallens drift.

§3 Medlemmer
Enhver kan optages i foreningen f.eks. enkeltpersoner, virksomheder, foreninger, institutioner og lignende.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.

Foreningen hæfter alene med foreningens formue, og bestyrelsen samt øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld.

§4 Kontingent
Medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves ved indmeldelse og herefter løbende én gang årligt pr. den 1. i måneden efter indmeldelse.

Kontingent anvendes til foreningens drift f.eks. udgifter til drift af hjemmeside, møder, leje af lokaler til generalforsamling, annoncer, nødvendige rejseudgifter i forbindelse med møder med
myndigheder.

Udover kontingent søges foreningens økonomi styrket via donationer, tilskud, events, fondsmidler mv.

Hvis et medlem skylder kontingent i mere end en måned, kan medlemmet blive slettet af medlemslisten.

§5 Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsesdato til 31/12 1988.

Hvert år i januar måned udarbejdes årsregnskab med resultatopgørelse og balance.
Årsregnskabet revideres og underskrives af 2 revisorer, der vælges for 1 år ad gangen.

§6 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes i Ry hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb. Beslutninger på generalforsamlingen indføres i protokol og underskrives af dirigenten. 

Medlemmerne indkaldes via foreningens Facebookside og/eller på foreningens hjemmeside, via nyhedsmail samt eventuelt ved bekendtgørelse i Ry Ugeavis eller anden lokal avis. Indkaldelse skal ske senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. 

Følgende punkter skal være indeholdt i dagsordenen:

 • Valg af dirigent
 • Aflæggelse af beretning
 • Aflæggelse af regnskab
 • Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 • Valg af 2 revisorer
 • Valg af 1 revisorsuppleant
 • Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

§7 Stemmer
Hvert medlem har en stemme, der kun kan udøves ved personligt fremmøde.

Medlemmer, der er i restance med kontingentbetaling, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved vedtægtsændring kræves dog, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt et medlem måtte ønske det.

§8 Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling.

Såfremt foreningens formål er opfyldt sker opløsningen ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

Såfremt foreningens formål ikke er opfyldt skal mindst halvdelen af foreningens medlemmer stemme for opløsningen. Er der ikke givet møde af mindst halvdelen af foreningens medlemmer, indkaldes der med mindst 8 dages varsel til en ny generalforsamling, der skal afholdes 3 uger efter den første generalforsamling. Til opløsning af foreningen kræves der på anden generalforsamling, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for.

§9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen måtte finde det nødvendigt, eller såfremt der fremsættes krav herom af mindst 25% af medlemstallet ved anmodningens fremsættelse.

De mulige projekter skal forelægges på en ekstraordinær generalforsamling til godkendelse.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, der sker ved bekendtgørelse i Ry Ugeavis eller anden lokal avis, skal ske med mindst 3 ugers varsel og indeholde dagsorden. Indkaldelsen kan eventuelt også sendes pr. mail til de medlemmer, som har oplyst en mailadresse.

Hvis ekstraordinær generalforsamling kræves af foreningens medlemmer, skal indkaldelse ske 1 måned fra modtagelse af kravet.

§10
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening.

§11 Bestyrelse
Foreningens bestyrelse består af mindst 5 og højst 7 medlemmer.

Valg sker for 2 år af gangen.

Ved foreningens stiftelse trækkes der lod om hvilke 3 bestyrelsesmedlemmer, der sidder for de første 2 år, og hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg ved første generalforsamling efter stiftelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Valget sker ved simpel stemmeflerhed.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt til bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens beslutninger indføres i elektronisk opbevaret protokol, hvori også mindretallet kan forlange optaget sine motiverede forslag.

Bestyrelsen er daglig beslutningstager, facilitator og styrende enhed for proces mv. frem mod målet.

Bestyrelsen kan til bestridelse af særlige opgaver nedsætte udvalg, hvori også kan indgå ikke-bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan honorere eksterne konsulenter for at bidrage med faglig viden samt indgå aftaler om samarbejde med eller indgå partnerskaber med virksomheder mfl., der kan bidrage med faglig viden eller på anden vis vil støtte formålet.

§12 Formue (formål er opfyldt)
Ved opfyldelse af foreningens formål jvf. § 2 opløses foreningen i.h.t. § 8 og foreningens formue overdrages til den forening, selvejende institution el. lign., der er oprettet til varetagelse af svømmehallens drift.

§13 Formue (formål er ikke opfyldt)
I tilfælde af foreningens opløsning uden opfyldelse af foreningens formål i.h.t. § 8, træffer generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen beslutning om overdragelse af foreningens formue til en almennyttig sportsforening eller lignende med tilknytning til Ry eller nærmeste omegn.

Vedtaget på generalforsamlingen 30. marts 2022.

Vedtægten erstatter stiftelsesvedtægten af 5. november 1987 med senere ændringer.

26-apr-2022

Jan Fogt, dirigent
Johan Elm Mikkelsen, formand

Copyright © 2022 Ry Svømmehal