Foreningen har i lighed med mange andre foreninger og organisationer været nødt til at udskyde afholdelsen af den årlige generalforsamling på grund af corona-reglerne. Med knap 5 måneders forsinkelse blev generalforsamlingen afholdt 26. august 2020. Fremmødet var begrænset, men som formand Johan Elm Mikkelsen sagde:  “satser bestyrelsen mere på at motivere og engagere medlemmer og borgere på borgermøder og lignende” end på generalforsamlingen.

Formanden kunne med stor tilfredshed fortælle om et super spændende og rigtig godt og givende bestyrelsesarbejde i det sidste halvandet år. Bestyrelsen føler sig styrket og modnet og har fundet retning ift det store svømmehalsprojekt. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse til brug i den videre proces.

For at nå dertil har bestyrelsen valgt at gøre brug af konsulenthjælp til bl.a. at drive processen fremad. Frivillige kræfter gør det ikke alene i så stort et projekt. Især Camilla Riisager har med sit lokalkendskab som ry-borger været god til at sparke nogle døre ind og skabe gode kontakter samt hjulpet med markedsføring på sociale medier og en strategi for den del. Der er bl.a. lavet en professionel reklamevideo hvor kendte og ikke så kendte ansigter fra bybilledet fortæller om og bakker op om svømmehalsprojektet. Videoen blev lokalt sponsoreret.

Bestyrelsen har været på ekskursion til Lystrup Svømmehal for at blive klogere på de tekniske installationer og få et indblik i, hvordan de kører deres virksomhed med en meget stor foreningsdrevet del. Bestyrelsen har endvidere været repræsenteret ved forskellige arrangementer f.eks. et heldagsarrangement afholdt af DGI og Lokale- og anlægsfonden om svømmehalsprojekter og et arrangement om fondraising afholdt af Primusmotor.

Der er også brugt kræfter på at søge finansiering til at videreføre processen. Desværre uden positivt resultat.

Formanden slog på generalforsamlingen fast, at fokuspunktet for bestyrelsen har været og fortsat er at skabe retning og mobilisere byens borgere med bestyrelsen som en styrende og koordinerende enhed.

Et vellykket Borgermøde blev afholdt 25. februar 2020. Der blev nedsat 5 arbejdsgrupper, som alle var klar til at trække i arbejdstøjet. Coronakrisen satte dog lidt af en stopper for dette. Et par af grupperne har gennemført møder over Skype og senest er arbejdsgruppen om Arkitektur- og Bæredygtigt Byggeri (arkitektgruppen) kommet igang.

Der er indgået et meget givende samarbejde med konsulent Thomas Christiansen fra fornemmelse.dk om at konkretisere de tanker bestyrelsen har udtrykt omkring området med leg og læring.

Seneste nyt er, at der 15. september 2020 er afholdt et inspirations- og dialogmøde mellem bestyrelsen, arkitektgruppen, Thomas Christiansen og en repræsentant fra Lokale- og Anlægsfonden.

På generalforsamlingen blev Kirsten Vang Nielsen valgt til nyt bestyrelsesmedlem. Kirsten har erfaring med fondsansøgninger. Carsten Møller og Michael Gimm Holdensen blev valgt som nye bestyrelsessuppleanter og som ny revisor blev Carsten Witt Thygesen valgt. Øvrige, der var på valg, blev genvalgt.

Bestyrelsen blev opfordret til at være mere aktive på Facebook og være mere synlige i bybilledet. Bestyrelsen vil forsøge at prioritere en øget indsats på at synliggøre projektet og arbejdet hermed.

Medlemskontingentet er uændret: Personligt 100 kr., Husstand 160 kr. og Virksomhed mv 500 kr. Medlemsskab kan tegnes via foreningens hjemmeside:  www.rysvommehal.dk